Wednesday, February 21, 2007

My Life, My Soul, My Compaq (ตึง !)

เอารูป Compaq น้อยกลอยใจที่จอมันแตกมาให้ดูงับ ><

ไปดูราคาจอมาแล้วแหละ
ถ้าซื้อจากศูนย์ HP จะประมาณ 30,000 บาท (แพงโค่ดๆ)
ถ้าสั่งตามร้านที่รับซ่อมจอ จะประมาณ 15,000 ~ 18,000 บาท
แต่ถ้าซื้อบน eBay จะประมาณ 12,000 บาท (เพราะว่าราคา $250 + shipping)

ดูๆ แล้ว ถ้ามีเงินซื้อบน eBay ก็ดี
แต่ว่า .. ยังไงก็ไม่คุ้มอะเห้อ - -"

No comments: